AKTIVNOSTI V LETIH 2019-2023

Občine so uspešno zaključile z aktivnostmi predvidenimi v letih 2016-2019, tako da je nova infrastruktura v obsegu cca.63,5 km novih cevovodov, 10 črpališč, 4 vodohranov in 3 čistilnih naprav izvedena, predana v upravljanje Hydrovodu d.o.o. in s tem v funkciji.

 

Ves čas izvedbe pa so si Občine prizadevale za razširitev obsega sofinanciranja, tako da je bilo v letu 2019 dodatno potrjeno sofinanciranje izgradnje vodovoda Borovec-Gornja Briga, ki je zajemalo izgradnjo vodovoda v dolžini cca 2.620 m in obnovo obstoječega vodohrana. Vodovod se je priključil na v letih 2016-2019 zgrajeno vodovodno omrežje Kočevska Reka-Borovec. Tudi ta aktivnost je že uspešno dokončana in predana v upravljanje in obratovanje, s čemer se je prebivalcem Gornje Brige zagotovila neoporečna pitna voda.

 

V maju leta 2021 pa smo dobili odobreno še sofinanciranje izgradnje 100 m3 vodohrana in 120 m dolgega povezovalnega cevovoda med požarnim črpališčem in novim vodohranom v Gotenici v Občini Kočevje in izgradnjo vodovoda Zamostec v Občini Sodražica v dolžini cca. 1300 m.

 

Z vsemi navedenimi aktivnostmi bo vsaj 25.197 osebam v Občinah Kočevje, Sodražica in Ribnica zagotovljena zanesljiva oskrba z kvalitetno pitno vodo.

 

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. Projekt vreden dobrih 25 milijonov evrov brez DDV je v višini 87,4 % sofinanciran s strani Evropske unije iz kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.