PODPIS POGODBE ZA VODOHRAN V GOTENICI IN VODOVOD ZAMOSTEC

Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je z direktorjem Komunalnih gradenj Viktorjem Dolinškom podpisal pogodbo za gradnjo vodovoda Zamostec in vodohrana Gotenica. Podpisu je prisostvoval tudi župan občine Sodražica Blaž Milavec. Dela bodo namreč izvedena v sklopu projekta SORIKO – Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije, in katerega vodilni partner je Občina Kočevje.

Projekt SORIKO se v začetku prihodnjega leta tako nadaljuje z gradnjo 100 kubičnega vodohrana v Gotenici, s povezovalnim cevovodom med požarnim črpališčem in novim vodohranom, v dolžini okoli 120 m. V občini Sodražica pa bo urejen vodovodni sistem v kraju Zamostec, v dolžini dobrih 1300 m. Uvedba v delo bo izvedena v roku meseca dni, zaključek del je pričakovati jeseni 2022. Skupna pogodbena vrednost znaša dobrih 600.000 evrov, projekt pa je s strani Kohezijskih skladov in Republike Slovenije sofinanciran v skupni višini 87,4 %. Preostali delež sredstev zagotovita občini Kočevje in Sodražica.

O projektu SORIKO

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. Z naložbo se uredi čiščenje vode na čistilnih napravah, hidravlično izboljšanje vodovodnega omrežja in omogoči nove priključitve nanj.

Začela se je gradnja vodovoda Briga-Borovec v sklopu projekta SORIKO

V začetku novembra so se v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje začela gradbena dela za izgradnjo vodovoda na območju naselij Borovec, Gornja in Dolnja Briga. V okviru projekta bo izveden vodovodni cevovod v dolžini 2.441 metrov in stranski odsek v dolžini 180 metrov. Novozgrajeni vodovod bo poleg oskrbe z zdravo pitno vodo zagotavljal tudi požarno varnost.

Na tem območju občine Kočevje sta doslej oskrbo z vodo zagotavljala dva manjša vodovodna sistema. Naselje Borovec se je v I. fazi projekta navezalo na vodovod Kočevska Reka, in vodohran Inlauf nad Borovcem. Decembra 2019 pa je bil nato potrjen še predlog razširitve projekta z vodovodom Borovec-Gornja Briga in s tem pridobljena tudi sredstva sofinanciranja. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo vodovoda izvaja podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, storitve nadzora pa podjetje R-inženiring projekt. Vrednost del je dobrih 341.000 evrov, zaključek pa je po pogodbi predviden v januarju 2021.

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. V okviru projekta je bilo doslej položenih več kot 63.000 metrov vodovodnih cevi, zgrajeni štirje vodohrani, 3 vodarne in 11 črpališč. Projekt vreden dobrih 25 milijonov evrov brez DDV je v višini 87,4 % sofinanciran s strani Evropske unije iz kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Več informacij:
Katja Godeša, Občina Kočevje: katja.godesa@kocevje.si, tel: 040 439 034
www.soriko.si

Dela so v sklepni fazi

Dela na izgradnji vodovodov so v sklepni fazi – do konca junija izvedeno 63.091,77 m.
V nadaljevanju nekaj slikovnih utrinkov iz gradbišč:

Vodovod Kočevje:

Vodovod RIBNICA:

 

Vodovod SODRAŽICA:

 

Zaključena že skoraj polovica vodovoda Soriko

Dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se nadaljujejo. Konec oktobra letos je bila položena le nekaj manj kot polovica od predvidenih 65.570 metrov vodovoda. Največ dela je zaključenega na območju občine Sodražica, kjer so tudi najprej pričeli z gradnjo. V Sodražici je tako bilo položenih že skoraj 13.000 metrov vodovoda, kar predstavlja slabih 70 odstotkov predvidenega v sklopu projekta. V občinah Ribnica in Kočevje pa je položenih že približno 40 odstotkov vodovoda. Na vseh trasah že zgrajenih vodovodov izvajajo telemetrijo in elektroinštalacije.

V občini Sodražica na vodovodu Zajetje Podstene–Vodomerni jašek urejajo dostopne ceste oz. koritnice, urejajo jaške in opravljajo tlačne preizkuse položenega cevovoda. Ponovne tlačne preizkuse opravljajo tudi na vodovodu pri čistilni napravi Globel. Na vodovodu pri čistilni napravi Sodražica urejajo okolico jaškov in opravljajo asfalterska dela. Na vodohranih Sinovica in Zapotok potekajo gradbena dela, obnavljajo tudi vodohran Sodražica.

V občini Ribnica se dela nadaljujejo na vodovodu Blate–Vodohran Dolenja vas ter na vodovodu Čistilna naprava Blate–Vodohran Blate pri vodohranu. Ob glavni cesti Dolenja vas–Jašek Jasnica izvajajo tlačne preizkuse in gradijo jašek.

V občini Kočevje potekajo dela na vodovodu Rožni studenec–Vodohran Slovenska vas ter odpravljajo pomanjkljivosti in dodatna dela na vodohranu Kočevska reka.

Naložba v oskrbo s pitno vodo je partnerski projekt občin Kočevje, Sodražica in Ribnica. Namen projekta je zagotoviti zanesljivo oskrbo prebivalcev z varno in zdravo pitno vodo. Z naložbo bodo uredili čiščenje vode na čistilnih napravah, hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in omogočili nove priključitve nanj.

Izgradnja vodovodnega omrežja Soriko je v polnem teku

Dela na projektu Soriko se nadaljujejo po predvideni dinamiki v vseh treh občinah, ki sodelujejo pri projektu v kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo.

V Kočevju v teh dneh potekajo zaključna dela na vodovodu od občinske meje z Ribnico do čistilne naprave v Slovenski vasi, na vodovodu Nove Ložine – Dolnje Ložine ter na vodovodu od Gornjih do Dolnjih Ložin, kjer se pripravljajo tudi na asfaltiranje. Dela na vodovodu od vodohrana Kočevska Reka do Borovca s pripadajočimi objekti so že končana, v teku so priprave na prevzem v upravljanje. Hkrati že potekajo priprave na začetek gradnje novih tras vodovoda, in sicer vodovoda Novi Lazi – Kočevska Reka ter vodovoda od vodohrana Slovenska vas do Rožnega studenca. Z gradbenimi in splošno strojno montažnimi deli nadaljujejo tudi na čistilni napravi Slovenska vas.

Na območju občine Ribnica izvajajo gradbena in strojno montažna dela na vodovodu od vodohrana Blate do čistilne naprave Blate. Z deli nadaljujejo tudi na čistilni napravi Blate, medtem pa se že pripravljajo tudi na obnovo obstoječega vodohrana Blate. Prav tako je odprta nova trasa vodovoda vodohran Blate – Ribnica in odcep za vodohran Dolenja vas, kjer potekajo gradbena in strojno montažna dela.

V občini Sodražica zaključujejo z deli na trasah vodovoda Ulica na Pesek – čistilna naprava Sodražica in vodovoda od čistilne naprave do vodohrana Sodražica. V Podstenah gradijo dostopno pot do zajetja, na vodovodu od vodohrana Sodražica do občinske meje z Ribnico pa potekajo gradbena in strojno montažna dela. Gradnja se nadaljuje tudi na čistilni napravi Globel.

Napredovanje del na projektu SORIKO

V občinah Sodražica, Ribnica in Kočevje se po predvideni dinamiki nadaljujejo dela na projektu oskrbe s pitno vodo SORIKO, ki ga poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Dela na čistilnih napravah, ki bodo nameščene na glavnih vodnih virih v vseh treh občinah, bodo predvidoma zaključena že letos jeseni, ko se bo pričelo njihovo poskusno obratovanje. Na čistilnih napravah Slovenska vas v občini Kočevje in Blate v občini Ribnica potekajo zaključna gradbena dela in splošna strojno montažna dela. V Sodražici se nadaljuje gradnja čistilne naprave Globel.

Na območju občine Kočevje na vodovodnem omrežju v teh dneh potekajo gradbena in montažna dela v treh skupinah na različnih delih trase vodovoda od občinske meje med občino Ribnica in občino Kočevje do čistilne naprave Slovenska vas. Gradbena in montažna dela izvajajo tudi na odseku vodovoda Nove Ložine – Dolnje Ložine ter na odseku Gornje Ložine – Dolnje Ložine. Na vodohranih Kočevska Reka in Inflauf pa v teh dneh že zaključujejo z deli.

V občini Ribnica nadaljujejo z gradbenimi in strojno montažnimi deli na odseku vodovoda od vodohrana Blate do čistilne naprave Blate. V občini Sodražica izvajajo gradbena in zaključna dela na vodovodu Ulica na Pesek – čistilna naprava Sodražica. Na odseku vodovoda med čistilno napravo Sodražica in vodohranom Sodražica potekajo gradbena in montažna dela. Na vodovodu Podstene pa so v teku zemeljska dela za izgradnjo dostopne poti do vodnega zajetja. Pripravljalna in tudi že določena gradbena dela se v Sodražici izvajajo tudi na odseku med vodohranom Sodražica in občinsko mejo z Ribnico. Na vodohranu Globel pa so dela že v zaključni fazi.

Z naložbo Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje bodo prebivalcem zagotovili kakovostno pitno vodo, zgradili preko 65,5 kilometrov novega vodovodnega omrežja in ga hidravlično izboljšali ter več kot tisoč prebivalcem na novo omogočili priključitev na javni vodovod.

Čistilna naprava Globel

Vodovod Dolnje – Gornje Ložine

Vodovod vodohran Blate – čistilna naprava Blate

Aktualno dogajanje na projektu SORIKO

Potek gradbenih del v sklopu naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje se nadaljuje po predvidenem planu in dinamiki.

Na območju občine Kočevje nadaljujejo z gradnjo vodovoda od občinske meje med Ribnico in Kočevjem do čistilne naprave Slovenska vas ter vodovoda od Nove Ložine do Dolnje Ložine. Na hidropostaji Borovec izvajajo strojna in elektromontažna dela. Dela na črpališču v vodohranu Kočevska reka in na vodohranu Inlauf pa so že v zaključni fazi. Dela na čistilni napravi Slovenska vas so zaključena do konca 3. gradbene faze, kar pomeni, da je objekt zgrajen in pokrit s streho.

Na območju občine Ribnica so zaključili z asfaltiranjem na že zgrajenih odsekih vodovoda. Gradbena dela pa se nadaljujejo na vodovodu od ceste R2 do zračnika Janica na občinski meji s Kočevjem ter na vodovodu od čistilne naprave Blate do vodohrana Blate. Tudi na čistilni napravi Blate zaključujejo 3. gradbeno fazo, zgrajen objekt pokrivajo s streho.

V občini Sodražica so na že zgrajenih odsekih vodovoda prav tako zaključili z asfaltiranjem, na vodohranu Globel pa izvajajo zaključna dela. Gradnja se nadaljujejo na odsekih vodovoda od Ulice na Pesek do čistilne naprave Sodražica ter naprej do vodohrana Sodražica. Na vodovodu Podstene pa potekajo zemeljske dela za ureditev dostopne poti do vodnega zajetja. Na čistilni napravi Globel, ki je treja v sklopu projekta predvidenih objektov za pripravo kakovostne pitne vode, izvajajo dela v 2. gradbeni fazi. Narejena je temeljna plošča s podkletenimi bazeni za zbiranje vode.

Vodovod občinska meja med Ribnico in Kočevjem – Čistilna naprava Slovenska vas

Vodohran Globel

Čistilna naprava Blate

Čistilna naprava Slovenska vas

Gradnja vodovoda SORIKO se nadaljuje po pričakovani dinamiki

Po izjemno mrzlem in zasneženem januarju so se sredi februarja ponovno začela dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. V projektu, imenovanem SORIKO, partnersko sodelujejo občine Kočevje, Ribnica in Sodražica, njegov namen pa je preko 25 tisoč prebivalcem na tem območju zagotoviti zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo. Z naložbo, ki bo predvidoma zaključena do konca leta 2018, bodo uredili čiščenje pitne vode na treh čistilnih napravah, zgradili preko 65,5 kilometrov novega vodovodnega omrežja in ga hidravlično izboljšali ter več kot tisoč prebivalcem na novo omogočili priključitev na javni vodovod.

Gradbena dela na projektu SORIKO potekajo skladno z načrti in po pričakovanjih. Po dobrem mesecu zatišja zaradi zimskih razmer so dela ponovno stekla v drugem tednu februarja. Najprej je bilo na vrsti zakoličenje nove trase vodovoda od Jasnice do čistilne naprave Slovenska vas, ki bo med tremi najdaljšimi odseki na projektu in bo dolg dobrih pet tisoč metrov. Trenutno v občini Kočevje že začenjajo z izkopi in zemeljskimi deli na tem odseku. V občini Ribnica pa že potekajo pripravljalna dela na zaključku vodovoda cesta R2-106 – zračnik Jasnica, ki predstavlja nadaljevanje vodovoda od Jasnice do čistilne naprave Slovenska vas.

V občini Sodražica delajo na odseku Globel – Žimarice, kjer nadaljujejo z gradnjo vodovoda in izgradnjo merilnega jaška. Dela se nadaljujejo tudi na vodohranu Globel, začeli so tudi z izgradnjo jaškov za vodohran in čistilno napravo Sodražica. Prav tako izvajajo pripravljalna dela za novo traso vodovoda, ki bo potekala od Ulice na pesek do čistilne naprave v Sodražici.

Izgradnja vseh treh čistilnih naprav, Globel v Sodražici, Blate v Ribnici in Slovenska vas v Kočevju, bo zaključena letos jeseni, sledilo bo enoletno poskusno obratovanje. Načrti za leto 2017 za občino Sodražica so dokončati projekte, ki so jih začeli v preteklem letu, to je izgradnja vodohrana Globel in vodovoda Globel – Žimarice. Na novo bodo zgradili odseke Ulica na Pesek – čistilna naprava Sodražica, Pesek – Jelovec in Pesek – Sodražica. Načrtujejo tudi ureditev zajetja Podstene in dostopne poti do njega ter ureditev vodohrana Sodražica.

Tudi v občinah Ribnica in Kočevje bodo v tem letu dokončali z deli na odsekih, ki so jih začeli graditi v letu 2016. Na novo bodo v Ribnici zgradili še odsek vodovoda od čistilne naprave do vodohrana Blate, ki ga bodo tudi obnovili. V Kočevju pa bodo letos dokončali vodovod od Jasnice do čistilne naprave Slovenska vas, vodovod Nove Ložine – Dolnje Ložine in Dolnje Ložine – Gornje Ložine ter uredili vodohran Kočevska Reka.

Projekt SORIKO je vreden dobrih 25 milijonov evrov. V kolikor bodo finančne zmožnosti to dopuščale, bodo še v tem letu začeli tudi z izgradnjo vodovoda od vodohrana Sodražica do občinske meje z Ribnico, vodovoda od obstoječega omrežja v Ribnici do vodohrana Blate in vodovoda od Slovenske vasi do Rožnega studenca na območju občine Kočevje. Naložbo poleg sodelujočih občin sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Pri čistilni napravi za pripravo pitne vode Slovenska vas trenutno gradijo vodne bazene.
Nadaljuje se tudi gradnja čistilne naprave Blate, prav tako potekajo priprave na izgradnjo čistilne naprave Globel.