Kategorija: novice

Zaključek projekta SORIKO – sporočilo za javnost

Projekt oskrbe s pitno vodo SO-RI-KO uspešno zaključen

Eden največjih partnerskih projektov treh občin, Občine Kočevje, Občine Ribnica in Občine Sodražica, je uspešno zaključen. Z izgradnjo novih vodovodnih sistemov in čistilnih naprav za pitno vodo je zagotovljena zanesljiva oskrba prebivalcev s kakovostno pitno vodo, tako za današnje kot prihodnje generacije na tem območju. Rezultate in pomen projekta so na današnji novinarski konferenci predstavili vsi trije župani in direktor Hydrovoda, v družbi ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je izpostavil, da je nemotena vodooskrba s čisto in kakovostno pitno vodo ena od prioritet ministrstva in vlade, projekt SO-RI-KO pa je pomemben mejnik na tej poti.

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje je na območju teh treh občin omogočil boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo 25.197 prebivalcem ter omogočil nove priključitve na dograjen vodovodni sistem 1.395 prebivalcem. S tem je izboljšana kakovost življenja na tem območju, sodobna infrastruktura pa prinaša tudi boljše pogoje za ustvarjanje novih razvojnih priložnosti tako občin kot širše.

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, ki je bila vodilna občina v projektu, je ob zaključku povedal, da je bil projekt zelo zahteven, kot tudi sama pot do sofinancerskih sredstev.

»Država je v nas prepoznala zanesljive partnerje in nas v naših naporih ves čas spremljala, tako je projekt v letu 2019 doživel tudi razširitev. Osebno sem zelo ponosen tudi na to, da smo občine med seboj zelo dobro sodelovale. Tako smo skupaj uspešno prišli do konca projekta, hkrati pa nismo presegli finančnih okvirjev projekta, kar je bila žal pogosta situacija drugje po Sloveniji. Zaključek tega projekta pa ne pomeni le zagotavljanje vodooskrbe, gre predvsem za kakovost in obseg zagotavljanja pitne vode, kar pomeni tudi nemoteno rast gospodarstva in razvoj občin. Zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo smo tako uspeli zagotoviti za številne naslednje generacije.«

Župan občine Sodražica mag. Blaž Milavec je na novinarski konferenci poudaril:

»Oskrba s pitno vodo se zdi, da je danes manj problematična, zavedamo pa se, da je lahko jutri drugače. Zato je vodooskrbna infrastruktura še vedno eden od najpomembnejših pogojev za kakovostno bivanje in razvoj v občini. Zaradi tega predstavlja projekt SO-RI-KO pomemben prispevek k večji varnosti pri oskrbi s pitno vodo. S projektom smo dodatno omogočili skoraj četrtini prebivalcev naše občine ustrezno oskrbo s pitno vodo preko javnega vodovodnega sistema. Preostalim že obstoječim uporabnikom (približno 70%) pa izboljšali kakovost in dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode. Ne navsezadnje pa smo s projektom prispevali k varovanju naravnih virov, saj smo zminimalizirali vodne izgube, ki so bile prej občutne.«

Župan občine Ribnica Samo Pogorelc pa je ob zaključku projekta povedal:

»Projekt SO-RI-KO je za Občino Ribnica zagotovo pridobitev v smislu zanesljive oskrbe z varno in zdravo pitno vodo. Občina Ribnica je s tem projektom rekonstruirala 14.000 metrov vodovodnega omrežja, kar je vsekakor pridobitev za nadaljnjo širitev vodovodnega omrežja po občini. Hkrati je bila v Blatah, kjer je vodno zajetje, zgrajena tudi nova čistilna naprava, katera še dodatno izboljšuje kvaliteto vode. Želim si, da bi država pospešeno nadaljevala s podobnimi razpisi, saj je pred nami še kar nekaj izzivov, kjer moramo poskrbeti za to osnovno življenjsko dobrino.«

Partnerski projekt občin za višjo kakovost življenja

  1. marca 2016 sta župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič in takratna ministrica za okolje in prostor Irena Majcen podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta, kar je dalo zagon za pospešen začetek del. Z naložbo je poleg zagotavljanja zanesljive oskrbe prebivalcev treh občin z varno in zdravo pitno vodo bila dosežena tudi hidravlična izboljšava vodovodnega omrežja in s tem zagotovljena boljša pretočnost vode v cevovodih kakor tudi povezava obstoječih vodovodov v celovit sistem, kar omogoča boljši nadzor nad kakovostjo vode in nemoteno vodooskrbo. Projekt je poleg nadgradnje in izboljšave vodovodnih sistemov obsegal tudi naložbo v izgradnjo treh čistilnih naprav za pitno vodo. Zaradi značilnosti kraških vodnih virov in nihanja kakovosti vode na zajetjih se za postopek čiščenja pitne vode uporablja tehnologija ultrafiltracije in s tem zagotavlja zanesljivo kakovost pitne vode.

Potek gradnje in zaključek del

Dela na vodovodnem sistemu so se pričela v aprilu 2016 s pričetkom izgradnje vodovoda v Podstenah v občini Sodražica in vodovoda med Kočevsko Reko in Borovcem v občini Kočevje. Gradnja v vseh treh občinah je intenzivno potekala od leta 2016 do konec leta 2019, ko se je zaključil glavni del projekta. Projekt se je nato leta 2019 razširil še na izgradnjo vodovodnega sistema v naseljih Gornja in Dolnja Briga, 2021 pa na izgradnjo vodohrana Gotenica in vodovoda Zamostec. Gradnja se je tako zaključila novembra lani. Skupaj je bilo zgrajenih 68.040 metrov novih cevovodov, 11 črpališč, pet vodohranov in tri čistilne naprave za pitno vodo. Izgradnja čistilnih naprav za pitno vodo se je pričela v septembru 2016 in zaključila konec leta 2018. Sledilo je obdobje poskusnega obratovanja in nato vključitev čistilnih naprav v sistem oskrbe s pitno vodo. Z izgradnjo čistilnih naprav so se ohranili in obnovili obstoječi vodni viri Blate, Slovenska vas in Podstene.

Več kot 25 milijonov evrov vreden projekt

Celoten projekt je vreden 25,8 milijonov evrov, od tega je bilo 19,3 milijonov namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijona za izgradnjo čistilnih naprav za pitno vodo. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada in Republike Slovenije, v višini 87,4 % upravičenih stroškov, ter iz proračunov sodelujočih občin.

PODPIS POGODBE ZA VODOHRAN V GOTENICI IN VODOVOD ZAMOSTEC

Župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je z direktorjem Komunalnih gradenj Viktorjem Dolinškom podpisal pogodbo za gradnjo vodovoda Zamostec in vodohrana Gotenica. Podpisu je prisostvoval tudi župan občine Sodražica Blaž Milavec. Dela bodo namreč izvedena v sklopu projekta SORIKO – Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije, in katerega vodilni partner je Občina Kočevje.

Projekt SORIKO se v začetku prihodnjega leta tako nadaljuje z gradnjo 100 kubičnega vodohrana v Gotenici, s povezovalnim cevovodom med požarnim črpališčem in novim vodohranom, v dolžini okoli 120 m. V občini Sodražica pa bo urejen vodovodni sistem v kraju Zamostec, v dolžini dobrih 1300 m. Uvedba v delo bo izvedena v roku meseca dni, zaključek del je pričakovati jeseni 2022. Skupna pogodbena vrednost znaša dobrih 600.000 evrov, projekt pa je s strani Kohezijskih skladov in Republike Slovenije sofinanciran v skupni višini 87,4 %. Preostali delež sredstev zagotovita občini Kočevje in Sodražica.

O projektu SORIKO

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. Z naložbo se uredi čiščenje vode na čistilnih napravah, hidravlično izboljšanje vodovodnega omrežja in omogoči nove priključitve nanj.

Začela se je gradnja vodovoda Briga-Borovec v sklopu projekta SORIKO

V začetku novembra so se v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje začela gradbena dela za izgradnjo vodovoda na območju naselij Borovec, Gornja in Dolnja Briga. V okviru projekta bo izveden vodovodni cevovod v dolžini 2.441 metrov in stranski odsek v dolžini 180 metrov. Novozgrajeni vodovod bo poleg oskrbe z zdravo pitno vodo zagotavljal tudi požarno varnost.

Na tem območju občine Kočevje sta doslej oskrbo z vodo zagotavljala dva manjša vodovodna sistema. Naselje Borovec se je v I. fazi projekta navezalo na vodovod Kočevska Reka, in vodohran Inlauf nad Borovcem. Decembra 2019 pa je bil nato potrjen še predlog razširitve projekta z vodovodom Borovec-Gornja Briga in s tem pridobljena tudi sredstva sofinanciranja. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo vodovoda izvaja podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, storitve nadzora pa podjetje R-inženiring projekt. Vrednost del je dobrih 341.000 evrov, zaključek pa je po pogodbi predviden v januarju 2021.

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. V okviru projekta je bilo doslej položenih več kot 63.000 metrov vodovodnih cevi, zgrajeni štirje vodohrani, 3 vodarne in 11 črpališč. Projekt vreden dobrih 25 milijonov evrov brez DDV je v višini 87,4 % sofinanciran s strani Evropske unije iz kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Več informacij:
Katja Godeša, Občina Kočevje: katja.godesa@kocevje.si, tel: 040 439 034
www.soriko.si

Dela so v sklepni fazi

Dela na izgradnji vodovodov so v sklepni fazi – do konca junija izvedeno 63.091,77 m.
V nadaljevanju nekaj slikovnih utrinkov iz gradbišč:

Vodovod Kočevje:

Vodovod RIBNICA:

 

Vodovod SODRAŽICA:

 

Zaključena že skoraj polovica vodovoda Soriko

Dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se nadaljujejo. Konec oktobra letos je bila položena le nekaj manj kot polovica od predvidenih 65.570 metrov vodovoda. Največ dela je zaključenega na območju občine Sodražica, kjer so tudi najprej pričeli z gradnjo. V Sodražici je tako bilo položenih že skoraj 13.000 metrov vodovoda, kar predstavlja slabih 70 odstotkov predvidenega v sklopu projekta. V občinah Ribnica in Kočevje pa je položenih že približno 40 odstotkov vodovoda. Na vseh trasah že zgrajenih vodovodov izvajajo telemetrijo in elektroinštalacije.

V občini Sodražica na vodovodu Zajetje Podstene–Vodomerni jašek urejajo dostopne ceste oz. koritnice, urejajo jaške in opravljajo tlačne preizkuse položenega cevovoda. Ponovne tlačne preizkuse opravljajo tudi na vodovodu pri čistilni napravi Globel. Na vodovodu pri čistilni napravi Sodražica urejajo okolico jaškov in opravljajo asfalterska dela. Na vodohranih Sinovica in Zapotok potekajo gradbena dela, obnavljajo tudi vodohran Sodražica.

V občini Ribnica se dela nadaljujejo na vodovodu Blate–Vodohran Dolenja vas ter na vodovodu Čistilna naprava Blate–Vodohran Blate pri vodohranu. Ob glavni cesti Dolenja vas–Jašek Jasnica izvajajo tlačne preizkuse in gradijo jašek.

V občini Kočevje potekajo dela na vodovodu Rožni studenec–Vodohran Slovenska vas ter odpravljajo pomanjkljivosti in dodatna dela na vodohranu Kočevska reka.

Naložba v oskrbo s pitno vodo je partnerski projekt občin Kočevje, Sodražica in Ribnica. Namen projekta je zagotoviti zanesljivo oskrbo prebivalcev z varno in zdravo pitno vodo. Z naložbo bodo uredili čiščenje vode na čistilnih napravah, hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in omogočili nove priključitve nanj.

Izgradnja vodovodnega omrežja Soriko je v polnem teku

Dela na projektu Soriko se nadaljujejo po predvideni dinamiki v vseh treh občinah, ki sodelujejo pri projektu v kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo.

V Kočevju v teh dneh potekajo zaključna dela na vodovodu od občinske meje z Ribnico do čistilne naprave v Slovenski vasi, na vodovodu Nove Ložine – Dolnje Ložine ter na vodovodu od Gornjih do Dolnjih Ložin, kjer se pripravljajo tudi na asfaltiranje. Dela na vodovodu od vodohrana Kočevska Reka do Borovca s pripadajočimi objekti so že končana, v teku so priprave na prevzem v upravljanje. Hkrati že potekajo priprave na začetek gradnje novih tras vodovoda, in sicer vodovoda Novi Lazi – Kočevska Reka ter vodovoda od vodohrana Slovenska vas do Rožnega studenca. Z gradbenimi in splošno strojno montažnimi deli nadaljujejo tudi na čistilni napravi Slovenska vas.

Na območju občine Ribnica izvajajo gradbena in strojno montažna dela na vodovodu od vodohrana Blate do čistilne naprave Blate. Z deli nadaljujejo tudi na čistilni napravi Blate, medtem pa se že pripravljajo tudi na obnovo obstoječega vodohrana Blate. Prav tako je odprta nova trasa vodovoda vodohran Blate – Ribnica in odcep za vodohran Dolenja vas, kjer potekajo gradbena in strojno montažna dela.

V občini Sodražica zaključujejo z deli na trasah vodovoda Ulica na Pesek – čistilna naprava Sodražica in vodovoda od čistilne naprave do vodohrana Sodražica. V Podstenah gradijo dostopno pot do zajetja, na vodovodu od vodohrana Sodražica do občinske meje z Ribnico pa potekajo gradbena in strojno montažna dela. Gradnja se nadaljuje tudi na čistilni napravi Globel.

Napredovanje del na projektu SORIKO

V občinah Sodražica, Ribnica in Kočevje se po predvideni dinamiki nadaljujejo dela na projektu oskrbe s pitno vodo SORIKO, ki ga poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Dela na čistilnih napravah, ki bodo nameščene na glavnih vodnih virih v vseh treh občinah, bodo predvidoma zaključena že letos jeseni, ko se bo pričelo njihovo poskusno obratovanje. Na čistilnih napravah Slovenska vas v občini Kočevje in Blate v občini Ribnica potekajo zaključna gradbena dela in splošna strojno montažna dela. V Sodražici se nadaljuje gradnja čistilne naprave Globel.

Na območju občine Kočevje na vodovodnem omrežju v teh dneh potekajo gradbena in montažna dela v treh skupinah na različnih delih trase vodovoda od občinske meje med občino Ribnica in občino Kočevje do čistilne naprave Slovenska vas. Gradbena in montažna dela izvajajo tudi na odseku vodovoda Nove Ložine – Dolnje Ložine ter na odseku Gornje Ložine – Dolnje Ložine. Na vodohranih Kočevska Reka in Inflauf pa v teh dneh že zaključujejo z deli.

V občini Ribnica nadaljujejo z gradbenimi in strojno montažnimi deli na odseku vodovoda od vodohrana Blate do čistilne naprave Blate. V občini Sodražica izvajajo gradbena in zaključna dela na vodovodu Ulica na Pesek – čistilna naprava Sodražica. Na odseku vodovoda med čistilno napravo Sodražica in vodohranom Sodražica potekajo gradbena in montažna dela. Na vodovodu Podstene pa so v teku zemeljska dela za izgradnjo dostopne poti do vodnega zajetja. Pripravljalna in tudi že določena gradbena dela se v Sodražici izvajajo tudi na odseku med vodohranom Sodražica in občinsko mejo z Ribnico. Na vodohranu Globel pa so dela že v zaključni fazi.

Z naložbo Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje bodo prebivalcem zagotovili kakovostno pitno vodo, zgradili preko 65,5 kilometrov novega vodovodnega omrežja in ga hidravlično izboljšali ter več kot tisoč prebivalcem na novo omogočili priključitev na javni vodovod.

Čistilna naprava Globel

Vodovod Dolnje – Gornje Ložine

Vodovod vodohran Blate – čistilna naprava Blate

Aktualno dogajanje na projektu SORIKO

Potek gradbenih del v sklopu naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje se nadaljuje po predvidenem planu in dinamiki.

Na območju občine Kočevje nadaljujejo z gradnjo vodovoda od občinske meje med Ribnico in Kočevjem do čistilne naprave Slovenska vas ter vodovoda od Nove Ložine do Dolnje Ložine. Na hidropostaji Borovec izvajajo strojna in elektromontažna dela. Dela na črpališču v vodohranu Kočevska reka in na vodohranu Inlauf pa so že v zaključni fazi. Dela na čistilni napravi Slovenska vas so zaključena do konca 3. gradbene faze, kar pomeni, da je objekt zgrajen in pokrit s streho.

Na območju občine Ribnica so zaključili z asfaltiranjem na že zgrajenih odsekih vodovoda. Gradbena dela pa se nadaljujejo na vodovodu od ceste R2 do zračnika Janica na občinski meji s Kočevjem ter na vodovodu od čistilne naprave Blate do vodohrana Blate. Tudi na čistilni napravi Blate zaključujejo 3. gradbeno fazo, zgrajen objekt pokrivajo s streho.

V občini Sodražica so na že zgrajenih odsekih vodovoda prav tako zaključili z asfaltiranjem, na vodohranu Globel pa izvajajo zaključna dela. Gradnja se nadaljujejo na odsekih vodovoda od Ulice na Pesek do čistilne naprave Sodražica ter naprej do vodohrana Sodražica. Na vodovodu Podstene pa potekajo zemeljske dela za ureditev dostopne poti do vodnega zajetja. Na čistilni napravi Globel, ki je treja v sklopu projekta predvidenih objektov za pripravo kakovostne pitne vode, izvajajo dela v 2. gradbeni fazi. Narejena je temeljna plošča s podkletenimi bazeni za zbiranje vode.

Vodovod občinska meja med Ribnico in Kočevjem – Čistilna naprava Slovenska vas

Vodohran Globel

Čistilna naprava Blate

Čistilna naprava Slovenska vas