Kategorija: novice

Zaključena tretjina gradbenih del za nadgradnjo vodovoda SORIKO

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki pomeni nadgradnjo vodovodnega omrežja in izgradnjo treh novih naprav za pripravo pitne vode, je v polnem zamahu. Od pomladi, ko so po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta začeli z gradbenimi deli, je bila do sredine novembra na vodovodnem omrežju opravljena že približno tretjina gradbenih del. Gradbišča so odprta v vseh treh občinah in dela potekajo po pričakovanjih. Še v tem letu želijo zaključiti dela na vseh najbolj perečih odsekih vodovoda in se s tem pripraviti na morebitne neugodne zimske razmere, ki ne bi dopuščale nadaljevanja gradnje. 

Skupaj bodo v sklopu projekta Soriko izgradili 65.570 metrov novih cevovodov in štiri vodohrane. Dela so se najprej začela v občini Sodražica, in sicer na trasi Podstene – Globel – Sodražica. Gradnja vodovoda in povezovalnih jaškov na večini odsekov na tej trasi je že zaključena, zgradili so tudi že nov vodohran Globel. Novi cevovodi so že položeni na odsekih Podstene – Mlake, Mlake – odcep za Globel, odcep R1 – Globel, čistilna naprava Globel – vodohran Globel, Globel – nizka cona, Globel – visoka cona, vodohran Globel – Pesek, Pesek – Sodražica, čistilna naprava Sodražica – vodohran Sodražica in vodohran Sodražica – klorna postaja.

V občini Ribnica dela potekajo na trasi od Blat do Jasnice, kjer so že vgradili nove cevovode in zgradili povezovalne jaške na odseku od čistilne naprave Blate do ceste R2 ter naprej do zračnika Jasnica. Gradnja poteka tudi v občini Kočevje na trasi vodovoda od Kočevske Reke do Borovca. Do sedaj so nove cevovode vgradili na odsekih vodohran Kočevska Reka – Borovec, Borovec – vodohran Inlauf in Borovec – Ravne. Prav tako so že obnovili vodohran Inlauf in postavili malo transformatorsko postajo pri vodohranu Kočevska Reka.

V občinah Sodražica in Ribnica, kjer je nov vodovod posegel v vozišča, trenutno asfaltirajo ceste. V vseh treh občinah na omenjenih trasah gradijo še priključne in povezovalne jaške, v Kočevju pa poteka še izgradnja črpališča Borovec. V kratkem načrtujejo pričetek del za urejanje črpališča ob vodohranu Kočevska Reka, pričetek del na novi trasi od občinske meje med Ribnico in Kočevjem do čistilne naprave v Slovenski vasi ter v občini Sodražica začetek del na odseku Globel – Žimarice.

Dela na terenu potekajo po pričakovani dinamiki. K temu pripomore tudi dobro sodelovanje vseh na projektu, vključno s sodelovanjem prebivalcev v okolici gradnje, ki dogajanje dobro sprejemajo. Poleg dejstva, da gre za enega bolj razgibanih terenov v državi, je največja ovira, s katero se izvajalci gradnje občasno srečujejo, slabo vreme z močnejšimi nalivi, ko morajo vodo prečrpavati iz kanalov vodovoda in drugih gradbenih jam. Predviden zaključek del izgradnje vodovoda je decembra 2018, zaključek gradnje čistilnih naprav za pripravo pitne vode pa oktobra prihodnje leto, sledilo bo še enoletno poskusno obratovanje. Tako načrtujejo začetek obratovanje novega enotnega vodovoda za občine Sodražica, Ribnica in Kočevje v začetku leta 2019.

Z naložbo bodo prebivalcem zagotovili zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo, 1378 prebivalcev pa bodo na novo priključili na javni sistem vodooskrbe. Vrednost projekta znaša dobrih 25 milijonov evrov, sofinancirata ga Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, razliko pa zagotavljajo sodelujoče občine iz svojih proračunov.

OBČINA SODRAŽICA

AB jašek na odseku Podstene – Mlake

AB jašek na odseku Mlake – Globel

Vodohran Sodražica – klorna postaja

Čistilna naprava Sodražica – vodohran Sodražica

Globel – visoka cona

Globel – nizka cona

Pesek – Sodražica

Gradnja vodohrana Globel

Vodohran Globel

Vodohran Globel – Pesek

Cesta R2 – Globel

Cesta R2 – Globel asfalti

Borovec – Ravne

Kočevska Reka – Borovec

Borovec – vodohran Inlauf

Notranjost vodohrana Inlauf

Vodohran Inlauf (obnovitvena dela)

Mala transformatorska postaja pri vodohranu Kočevska Reka

Priprava platoja z dovodi za hidropostajo Borovec

 

OBČINA RIBNICA

Čistilna naprava Blate – cesta R2

Čistilna naprava Blate – cesta R2 asfalti

Čistilna naprava Blate – cesta R2 vodomerni jašek

Cesta R2 – zračnik Jasnica

Radijska oddaja o nadgradnji vodovodnega omrežja v Sodražici, Ribnici in Kočevju

Na lokalni radijski postaji Univox je bila konec maja objavljena prva radijska oddaja v sklopu šestih za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. V oddaji je kot gost nastopil Antun Gašparac, koordinator projekta in direktor podjetja Hydrovod.

V oddaji je gost spregovoril o aktualnem dogajanju na terenu in o problemih, s katerimi se srečujejo zaradi specifik razgibanega območja, ter predstavil traso novega vodovoda. Z deli so najprej začeli v občini Sodražica, kjer je urejen že velik del vodovodne trase. Dela potekajo tudi v občini Kočevje, in sicer izgradnja vodovoda od Kočevske reke do Borovca. Zaključujejo tudi s pripravljalnimi deli za začetek del še na tretji trasi, torej na območju občine Ribnica.

 

Radijsko oddajo lahko poslušate tukaj.

Izšla je zloženka o projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje

Ob začetku izvajanja del na projektu Oskrba s pitno vod na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje so vsa gospodinjstva sodelujočih občin prejela zloženko, v kateri so predstavljene splošne informacije o projektu, njegovem namenu, obsegu predvidenih del in ciljih, ki jih s projektom zasledujejo.

Zloženka predstavi izvajalce gradbenih del in strokovnega nadzora ter prikaže strukturo financiranja te pomembne naložbe v vodovodno infrastrukturo občin Kočevje, Ribnica in Sodražica.

Kratka in jedrnata vsebina v izdani tiskovini tako izčrpno predstavlja pomen in obseg projekta, s katerim bodo uredili oskrbo s pitno vodo tako za sedanje kot za prihodnje generacije prebivalcev. Poleg zagotavljanja nemotene oskrbe s kakovostno pitno vodo prinaša uresničitev projekta tudi številne pozitivne učinke za življenje na tem območju, za razvoj občin in širše regije.

Zloženka je objavljena tudi na spletni strani projekta: http://soriko.si/content/zlozenke.

Začela so se dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje

Marca so pričeli z gradbenimi deli na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Dela so najprej stekla v Podstenah v občini Sodražica, predviden zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem, pa je decembra 2018. Pomen projekta je velik, saj bo njegova uresničitev dolgoročno in celostno rešila vprašanje zanesljive oskrbe s pitno vodo tako za današnje kot za prihodnje generacije prebivalcev.

Zanesljiva oskrba s čisto pitno vodo je tista osnovna človekova potreba, ki mora biti izpolnjena, da  lahko govorimo o dostojnem življenju in o možnostih za kakovostno življenje. Oskrba s pitno vodo v občinah Kočevje, Ribnica in Sodražica ni urejena trajnostno, zato je navedena naložba strateškega pomena. Večina vodnih virov na tem območju je kraškega značaja. Kakovost vode na zajetjih niha, še posebej ob obsežnejših padavinah, prav tako se prebivalci soočajo z nihanjem izdatnosti vodnih zajetij. Del prebivalcev se zaradi oddaljenosti naselij od osrednjega vodovodnega sistema in zaradi drugih zgodovinskih okoliščin napaja iz manjših lokalnih vodovodov, nekatere še danes upravljajo krajani sami, nekateri pa še vedno uporabljajo kapnico.

Skupni nastop občin za višjo kakovost življenja

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje je partnerski projekt občin Kočevje, Sodražica in Ribnica. Glavni namen projekta je zagotoviti zanesljivo oskrbo prebivalcev treh občin z varno in zdravo pitno vodo, kar bo pozitivno vplivalo na zdravje ljudi in splošno kakovost življenja. Z naložbo bodo hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in poskrbeli za ustrezno čiščenje pitne vode na čistilnih napravah. Obstoječe vodovode bodo povezali v celovit sistem, s tem pa zagotovili boljši nadzor nad kakovostjo vode in nemoteno vodooskrbo.

Več kot 25 milijonov evrov vreden projekt

Celoten projekt je vreden 25 milijonov evrov, od tega je 18,3 milijona namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijona za izgradnjo čistilnih naprav. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija in sodelujoče občine iz svojih proračunov.

Nadgradnja vodovodnih sistemov in čiščenje pitne vode

Skupaj bodo zgradili 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, štiri vodohrane in tri čistilne naprave za pitno vodo. Izvedba projekta bo 25.180 prebivalcem območja teh treh občin prinesla boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. 1.378 prebivalcev bodo na novo priključili na tako dograjen javni vodovodni sistem Sodražica – Ribnica – Kočevje, od tega 364 prebivalcev na območju občine Kočevje in 1.014 prebivalcev na območju občine Sodražica. Projekt ne predvideva novih vodnih virov, ampak ohranjanje obstoječih, in sicer vodne vire Blate, Slovenska vas in Podstene ter vrtine Sodražica.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Članek je objavljen v majski številki Kočevarja in Krošnjarja.

Slavnostni podpis pogodbe o sofinanciranju projekta

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič sta danes slavnostno podpisala pogodbo o sofinanciranju za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Projekt v vrednosti dobrih 25,2 milijona EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije dobrih 18,7 milijona evrov in znesek Republike Slovenije dobrih 3,3 milijona evrov, prinaša zanesljivo oskrbo prebivalcev občin Kočevje, Ribnica in Sodražica z varno in zdravo pitno vodo.

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje je partnerski projekt treh občin, Kočevje, Sodražica in Ribnica. Današnji podpis pogodbe o sofinanciranju je dal končni zagon za pospešen začetek del nadgradnje vodovodne infrastrukture. Skupaj bo zgrajenih 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrani in 3 čistilne naprave za pitno vodo. Na novo bodo na javno vodovodno omrežje priključili 1.312 prebivalcev.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014 – 2020 ter sodelujoče občine iz svojih proračunov.

 

Podpisali pogodbe z izvajalci projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«

Gradnja za varno in zdravo pitno vodo se bo začela v začetku leta 2016

Kočevje, 17. december 2015 – Na današnji priložnostni novinarski konferenci v Kočevju so podpisali medobčinsko pogodbo in pogodbe z izbranimi izvajalci del za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«. Župani sodelujočih občin, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, Jože Levstek, župan Občine Ribnica, in Blaž Milavec, župan Občine Sodražica, so izpostavili pomen izvedbe projekta za prebivalce na območju navedenih občin. Sledil je slavnostni podpis medobčinske pogodbe in pogodb s predstavniki izvajalcev, Janezom Škrabcem, direktorjem podjetja Riko, ki bo gradilo vodovodno omrežje, Borisom Savnikom, direktorjem podjetja Hidroinženiring, ki bo gradilo čistilne naprave, in Brankom Voduškom iz podjetja Dialog-si.net, ki bo o poteku projekta obveščalo javnost. Za nadzor nad izvedbo projekta bo skrbelo podjetje Projekt Nova Gorica

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev treh občin z varno in zdravo pitno vodo. V okviru naložbe bodo hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in omogočili nove priključitve nanj. Hkrati bodo poskrbeli za ustrezno čiščenje vode na čistilnih napravah. Gradnja se bo začela v začetku leta 2016, predviden zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem, pa je oktobra 2019.

Skupaj bodo zgradili 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrane in 3 čistilne naprave za pitno vodo. Gradnja bo potekala na osnovi dveh pogodb, in sicer Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje: Vodovodni sistem (FIDIC Rdeča knjiga) in Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje: Čistilne naprave (FIDIC Rumena knjiga).

Projekt bo 25.180 prebivalcem območja teh treh občin prinesel boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, 1.378 prebivalcev bo na novo priključenih na javno vodovodno omrežje, od tega 364 prebivalcev na območju občine Kočevje in 1.014 prebivalcev na območju občine Sodražica. Na Ribniškem se v sklopu projekta predvideva obnovo nekaj več kot 14 km cevovoda in VH Dolenja vas ter ureditev VH Blate. V projektu ni predvidenih novih vodnih virov, ampak ohranjanje obstoječih tudi v Slovenski vasi in Podstenah ter vrtine Sodražica.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014-2020 ter sodelujoče občine iz svojih proračunov. Vrednost celotne operacije znaša 30.824.265 evrov z DDV, od tega je prispevek Evropskega Kohezijskega sklada 18.769,956 evrov, 3.312,345 evrov pa prihaja z naslova proračuna Republike Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Več informacij:

Nina Borstner, Dialog-si.net, T: +386 1 230 7500, M: 031 60 16 14, E: nina.borstner@dialog-si.net