Občina Sodražica


V Sodraški dolini je doma suha roba, najstarejša in številčno najmočnejša domača lesna obrt na tem območju. Občina Sodražica ima kljub relativni bližini večjih središč odročno lego, veliko naselij je demografsko ogroženih. Število prebivalcev je dobrih dva tisoč, zaposleni so v lokalnih industrijskih podjetjih ali pa se ukvarjajo z obrtjo, najpogosteje z lesnopredelovalnimi storitvami in izdelovanjem spominkov. Kmetje se soočajo z neugodnim podnebjem, značilnim za visoki kras, parcele so razdrobljene, zato se večina ukvarja še z izdelovanjem suhe robe. Povprečni mesečni prihodki so nižji od slovenskega povprečja za približno petino. Prednost Sodražice so dobri naravni pogoji za kmečki turizem, kamor tudi usmerjajo svojo prihodnost.