Gradnja za varno in zdravo pitno vodo se bo začela v začetku leta 2016

Kočevje, 17. december 2015 – Na današnji priložnostni novinarski konferenci v Kočevju so podpisali medobčinsko pogodbo in pogodbe z izbranimi izvajalci del za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje«. Župani sodelujočih občin, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, Jože Levstek, župan Občine Ribnica, in Blaž Milavec, župan Občine Sodražica, so izpostavili pomen izvedbe projekta za prebivalce na območju navedenih občin. Sledil je slavnostni podpis medobčinske pogodbe in pogodb s predstavniki izvajalcev, Janezom Škrabcem, direktorjem podjetja Riko, ki bo gradilo vodovodno omrežje, Borisom Savnikom, direktorjem podjetja Hidroinženiring, ki bo gradilo čistilne naprave, in Brankom Voduškom iz podjetja Dialog-si.net, ki bo o poteku projekta obveščalo javnost. Za nadzor nad izvedbo projekta bo skrbelo podjetje Projekt Nova Gorica

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev treh občin z varno in zdravo pitno vodo. V okviru naložbe bodo hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in omogočili nove priključitve nanj. Hkrati bodo poskrbeli za ustrezno čiščenje vode na čistilnih napravah. Gradnja se bo začela v začetku leta 2016, predviden zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem, pa je oktobra 2019.

Skupaj bodo zgradili 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrane in 3 čistilne naprave za pitno vodo. Gradnja bo potekala na osnovi dveh pogodb, in sicer Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje: Vodovodni sistem (FIDIC Rdeča knjiga) in Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje: Čistilne naprave (FIDIC Rumena knjiga).

Projekt bo 25.180 prebivalcem območja teh treh občin prinesel boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, 1.378 prebivalcev bo na novo priključenih na javno vodovodno omrežje, od tega 364 prebivalcev na območju občine Kočevje in 1.014 prebivalcev na območju občine Sodražica. Na Ribniškem se v sklopu projekta predvideva obnovo nekaj več kot 14 km cevovoda in VH Dolenja vas ter ureditev VH Blate. V projektu ni predvidenih novih vodnih virov, ampak ohranjanje obstoječih tudi v Slovenski vasi in Podstenah ter vrtine Sodražica.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014-2020 ter sodelujoče občine iz svojih proračunov. Vrednost celotne operacije znaša 30.824.265 evrov z DDV, od tega je prispevek Evropskega Kohezijskega sklada 18.769,956 evrov, 3.312,345 evrov pa prihaja z naslova proračuna Republike Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Več informacij:

Nina Borstner, Dialog-si.net, T: +386 1 230 7500, M: 031 60 16 14, E: nina.borstner@dialog-si.net