Marca so pričeli z gradbenimi deli na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Dela so najprej stekla v Podstenah v občini Sodražica, predviden zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem, pa je decembra 2018. Pomen projekta je velik, saj bo njegova uresničitev dolgoročno in celostno rešila vprašanje zanesljive oskrbe s pitno vodo tako za današnje kot za prihodnje generacije prebivalcev.

Zanesljiva oskrba s čisto pitno vodo je tista osnovna človekova potreba, ki mora biti izpolnjena, da  lahko govorimo o dostojnem življenju in o možnostih za kakovostno življenje. Oskrba s pitno vodo v občinah Kočevje, Ribnica in Sodražica ni urejena trajnostno, zato je navedena naložba strateškega pomena. Večina vodnih virov na tem območju je kraškega značaja. Kakovost vode na zajetjih niha, še posebej ob obsežnejših padavinah, prav tako se prebivalci soočajo z nihanjem izdatnosti vodnih zajetij. Del prebivalcev se zaradi oddaljenosti naselij od osrednjega vodovodnega sistema in zaradi drugih zgodovinskih okoliščin napaja iz manjših lokalnih vodovodov, nekatere še danes upravljajo krajani sami, nekateri pa še vedno uporabljajo kapnico.

Skupni nastop občin za višjo kakovost življenja

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje je partnerski projekt občin Kočevje, Sodražica in Ribnica. Glavni namen projekta je zagotoviti zanesljivo oskrbo prebivalcev treh občin z varno in zdravo pitno vodo, kar bo pozitivno vplivalo na zdravje ljudi in splošno kakovost življenja. Z naložbo bodo hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in poskrbeli za ustrezno čiščenje pitne vode na čistilnih napravah. Obstoječe vodovode bodo povezali v celovit sistem, s tem pa zagotovili boljši nadzor nad kakovostjo vode in nemoteno vodooskrbo.

Več kot 25 milijonov evrov vreden projekt

Celoten projekt je vreden 25 milijonov evrov, od tega je 18,3 milijona namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijona za izgradnjo čistilnih naprav. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija in sodelujoče občine iz svojih proračunov.

Nadgradnja vodovodnih sistemov in čiščenje pitne vode

Skupaj bodo zgradili 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, štiri vodohrane in tri čistilne naprave za pitno vodo. Izvedba projekta bo 25.180 prebivalcem območja teh treh občin prinesla boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. 1.378 prebivalcev bodo na novo priključili na tako dograjen javni vodovodni sistem Sodražica – Ribnica – Kočevje, od tega 364 prebivalcev na območju občine Kočevje in 1.014 prebivalcev na območju občine Sodražica. Projekt ne predvideva novih vodnih virov, ampak ohranjanje obstoječih, in sicer vodne vire Blate, Slovenska vas in Podstene ter vrtine Sodražica.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Članek je objavljen v majski številki Kočevarja in Krošnjarja.