Projekt oskrbe s pitno vodo SO-RI-KO uspešno zaključen

Eden največjih partnerskih projektov treh občin, Občine Kočevje, Občine Ribnica in Občine Sodražica, je uspešno zaključen. Z izgradnjo novih vodovodnih sistemov in čistilnih naprav za pitno vodo je zagotovljena zanesljiva oskrba prebivalcev s kakovostno pitno vodo, tako za današnje kot prihodnje generacije na tem območju. Rezultate in pomen projekta so na današnji novinarski konferenci predstavili vsi trije župani in direktor Hydrovoda, v družbi ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je izpostavil, da je nemotena vodooskrba s čisto in kakovostno pitno vodo ena od prioritet ministrstva in vlade, projekt SO-RI-KO pa je pomemben mejnik na tej poti.

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje je na območju teh treh občin omogočil boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo 25.197 prebivalcem ter omogočil nove priključitve na dograjen vodovodni sistem 1.395 prebivalcem. S tem je izboljšana kakovost življenja na tem območju, sodobna infrastruktura pa prinaša tudi boljše pogoje za ustvarjanje novih razvojnih priložnosti tako občin kot širše.

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, ki je bila vodilna občina v projektu, je ob zaključku povedal, da je bil projekt zelo zahteven, kot tudi sama pot do sofinancerskih sredstev.

»Država je v nas prepoznala zanesljive partnerje in nas v naših naporih ves čas spremljala, tako je projekt v letu 2019 doživel tudi razširitev. Osebno sem zelo ponosen tudi na to, da smo občine med seboj zelo dobro sodelovale. Tako smo skupaj uspešno prišli do konca projekta, hkrati pa nismo presegli finančnih okvirjev projekta, kar je bila žal pogosta situacija drugje po Sloveniji. Zaključek tega projekta pa ne pomeni le zagotavljanje vodooskrbe, gre predvsem za kakovost in obseg zagotavljanja pitne vode, kar pomeni tudi nemoteno rast gospodarstva in razvoj občin. Zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo smo tako uspeli zagotoviti za številne naslednje generacije.«

Župan občine Sodražica mag. Blaž Milavec je na novinarski konferenci poudaril:

»Oskrba s pitno vodo se zdi, da je danes manj problematična, zavedamo pa se, da je lahko jutri drugače. Zato je vodooskrbna infrastruktura še vedno eden od najpomembnejših pogojev za kakovostno bivanje in razvoj v občini. Zaradi tega predstavlja projekt SO-RI-KO pomemben prispevek k večji varnosti pri oskrbi s pitno vodo. S projektom smo dodatno omogočili skoraj četrtini prebivalcev naše občine ustrezno oskrbo s pitno vodo preko javnega vodovodnega sistema. Preostalim že obstoječim uporabnikom (približno 70%) pa izboljšali kakovost in dolgoročno zagotovili zadostne količine pitne vode. Ne navsezadnje pa smo s projektom prispevali k varovanju naravnih virov, saj smo zminimalizirali vodne izgube, ki so bile prej občutne.«

Župan občine Ribnica Samo Pogorelc pa je ob zaključku projekta povedal:

»Projekt SO-RI-KO je za Občino Ribnica zagotovo pridobitev v smislu zanesljive oskrbe z varno in zdravo pitno vodo. Občina Ribnica je s tem projektom rekonstruirala 14.000 metrov vodovodnega omrežja, kar je vsekakor pridobitev za nadaljnjo širitev vodovodnega omrežja po občini. Hkrati je bila v Blatah, kjer je vodno zajetje, zgrajena tudi nova čistilna naprava, katera še dodatno izboljšuje kvaliteto vode. Želim si, da bi država pospešeno nadaljevala s podobnimi razpisi, saj je pred nami še kar nekaj izzivov, kjer moramo poskrbeti za to osnovno življenjsko dobrino.«

Partnerski projekt občin za višjo kakovost življenja

  1. marca 2016 sta župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič in takratna ministrica za okolje in prostor Irena Majcen podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta, kar je dalo zagon za pospešen začetek del. Z naložbo je poleg zagotavljanja zanesljive oskrbe prebivalcev treh občin z varno in zdravo pitno vodo bila dosežena tudi hidravlična izboljšava vodovodnega omrežja in s tem zagotovljena boljša pretočnost vode v cevovodih kakor tudi povezava obstoječih vodovodov v celovit sistem, kar omogoča boljši nadzor nad kakovostjo vode in nemoteno vodooskrbo. Projekt je poleg nadgradnje in izboljšave vodovodnih sistemov obsegal tudi naložbo v izgradnjo treh čistilnih naprav za pitno vodo. Zaradi značilnosti kraških vodnih virov in nihanja kakovosti vode na zajetjih se za postopek čiščenja pitne vode uporablja tehnologija ultrafiltracije in s tem zagotavlja zanesljivo kakovost pitne vode.

Potek gradnje in zaključek del

Dela na vodovodnem sistemu so se pričela v aprilu 2016 s pričetkom izgradnje vodovoda v Podstenah v občini Sodražica in vodovoda med Kočevsko Reko in Borovcem v občini Kočevje. Gradnja v vseh treh občinah je intenzivno potekala od leta 2016 do konec leta 2019, ko se je zaključil glavni del projekta. Projekt se je nato leta 2019 razširil še na izgradnjo vodovodnega sistema v naseljih Gornja in Dolnja Briga, 2021 pa na izgradnjo vodohrana Gotenica in vodovoda Zamostec. Gradnja se je tako zaključila novembra lani. Skupaj je bilo zgrajenih 68.040 metrov novih cevovodov, 11 črpališč, pet vodohranov in tri čistilne naprave za pitno vodo. Izgradnja čistilnih naprav za pitno vodo se je pričela v septembru 2016 in zaključila konec leta 2018. Sledilo je obdobje poskusnega obratovanja in nato vključitev čistilnih naprav v sistem oskrbe s pitno vodo. Z izgradnjo čistilnih naprav so se ohranili in obnovili obstoječi vodni viri Blate, Slovenska vas in Podstene.

Več kot 25 milijonov evrov vreden projekt

Celoten projekt je vreden 25,8 milijonov evrov, od tega je bilo 19,3 milijonov namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja ter 5,5 milijona za izgradnjo čistilnih naprav za pitno vodo. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada in Republike Slovenije, v višini 87,4 % upravičenih stroškov, ter iz proračunov sodelujočih občin.